ช่วยเหลือ / เงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการบริการ

เงือนไขการให้บริการ เป็นอย่างไร?

Thai QC เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์และส่วนประกอบอื่นๆ ที่ปรากฎในทุก ๆ หน้าของเว็บไซด์นี้ ห้ามมิให้ผู้อื่น หรือบริษัทใดๆ ทำการดัดแปลง ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Thai QC

ทั้งนี้ Thai QC จะใช้ความพยายามและตั้งใจอย่างดีที่สุดที่จะเป็นเว็บไซด์ที่มีความถูกต้องมากที่สุด แต่ทาง Thai QC ก็ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้องและสมบูรณ์เพียงพอ หรือเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ ดังนั้น Thai QC จึงไม่ขอรับประกันหรือรับผิดชอบสำหรับความผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในข้อมูลและส่วนประกอบนั้น และไม่รับผิดต่อสินค้าและบริการ รวมทั้งประกาศซื้อขายสินค้า ซึ่งเจ้าของข้อมูลจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น โดยไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ความผิดหรือภาระผูกพันทางกฎหมายต่อ Thai QC

เงื่อนไขการบริการ